• Register
首页  //  常见问题  //  会议容易形成的问题

会议容易形成的问题

1.    会议更改日期或者其他信息变更
2.    参会专家由于突发事件取消参会
3.    参会专家由于航班信息变化未能及时接机
4.    参会专家需要特定时间演讲

 

我们的 办公地址和工作时间Find

我们的地址:
Jing Ye Dao, Nankai,
Tianjin, China
工作时间:
Mon. to Fri. 9am to 5pm
Weekends 9am to 12am

Scroll Up